навигация

Професионална Компетентност за Ръководители

Курс „Професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за вътрешен и международен превоз на товари и пътници“

 

Учебен център „БРИЗ“, организира и провежда курсове за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за:

- Обществен превоз на товари на територията на Република България
- Обществен превоз на пътници на територията на Република България
- Международен превоз на товари
- Международен превоз на пътници

Курсът е индивидуален и е съобразен със свободното време на всеки кандидат. Осигурени са учебни материали, които се актуализират постоянно, заедно с всяко изменение в съдържанието на изпитите. Включват пълната информация, нужна за успешното полагане на всяка част от изпита - Затворени въпроси, Отворени въпроси, Казуси.

Темите, които се разглеждат по време на обучението са:

- Гражданско, търговско и административно право.
- Трудово и осигурително право.
- Данъчно право.
- Търговско и финансово управление на предприятието.
- Достъп до пазара.
- Пътни превозни средства. Технически норми. Аспекти на дейността.
- Безопасност на движението.


Изпит


Изпитът се провежда по предварително определени изпитни сесии от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Включва три части и се провежда на два етапа:

Първа част - състои се в решаване на изпитен тест от 30 затворени въпроса, с избор на верен отговор. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има не по- малко от 18 верни отговора.
Втора част - състои се от 10 отворени въпроса. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има не по- малко от 6 верни отговора.
Трета част - състои се от решаване на 3 казуса. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има не по- малко от 60% от пълният брой точки определени за всеки казус.


Етапите на провеждане на изпита са следните:
Първи етап - решаване на изпитен тест с избор на верен отговор (първа част) – време за решаване 60 мин.
Втори етап - отговор на отворените въпроси (втора част) и разработване на казусите (трета част) – време за решаване, общо 90 мин.

До втория етап от изпита се допускат само кандидатите, които успешно са положили първия етап (първа част) от изпита.
Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът положи успешно всички части и етапи.

 

Документи


За явяване на изпит кандидатите за професионална компетентност представят в съответния областен отдел на ИА „АА“:

1. Заявление по образец
2. Диплома за завършено средно образование или по високо и банково бордеро за платена такса, не по- късно от 15 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия.