навигация

Курс - Професионална компетентност за Шофьори/Водачи|Автошкола Бриз Бургас

Курс „Професионална компетентност на водачи” за придобиване на „Карта за квалификация на водача” за превоз на товари и пътници.

„Професионална компетентност“ или „Карта за квалификация на водача“ трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория: „С“, „С+Е“, „D”, „D+E” , за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават курс, както следва:

Курс за периодично обучение:
За водачи придобили правоспособност за управление на МПС:
Преди 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“
Преди 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“

Курс за начално обучение – „Ускорен“
За водачи придобили правоспособност за управление на МПС:
След 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“ и навършени 21 год.
След 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“ и навършени 23 год.

Курс за начално обучение – „Пълен“
За водачи придобили правоспособност за управление на МПС:
След 10.09.2009г.- за кат. „С“ или „С+Е“ и навършени 18 год.
След 10.09.2008г.- за кат. „D“ или „D+E“ и навършени 21 год.

Продължителността на курсовете е както следва:
 „Курс за периодично обучение“- 47 учебни часа
 „Ускорен курс за начално обучение“- минимум 187 учебни часа
 „Пълен курс за начално обучение“- минимум 374 учебни часа

Изпит:
Изпитът е теоритичен и се състои от две части:
Първа част:
Тест, който включва 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути. При 50 или повече верни отговори, теста се смята за успешен и кандидата преминава към втора част.

Втора част:
Тест с 20 отворени въпроса, индивидуални за всеки кандидат. Допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. Времето за решаване е общо 120 минути. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.

Всеки кандидат успешно положил изпит, получава „Удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на товари или пътници“

Документи:
За издаване на „Карта за квалификация на водача на МПС“ са необходими следните документи:
Заявление по образец
Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Оригинал)
Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Копие- 1 бр.)
Копие на лична карта, шоф. книжка и талон.
Снимки (2 броя)- 35x45 мм
Подготвените документи и заявление се подават чрез съответния ОО „АА” за издаване на „Карта за квалификация на водача на МПС“.

„Картата за квалификация на водача“ е със срок на валидност 5 години. Преди нейното изтичане водача посещава „Курс за периодично обучение“, за опресняване на знанията и удължаване на срока на валидност на своята „Професионална компетентност“.

Учебен център „БРИЗ“ притежава Удостоверение на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ № 11/06.06.2011г. за провеждане на курсове за начална квалификация на кандидати за придобиване на „Карта за квалификация на водача“ по Наредба № 41 от 04.08.2008г. ДВ бр. 73 от 2008г.