навигация

Професионална Компетентност за Ръководители

Курс „Професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за вътрешен и международен превоз на товари и пътници“

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА

  БЕЗПЛАТНИ    ПРАВНИ,    СЧЕТОВОДНИ   И   ДАНЪЧНИ     КОНСУЛТАЦИИ   

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА 

Учебен център „БРИЗ“, организира и провежда курсове за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за:

- Обществен превоз на товари на територията на Република България
- Обществен превоз на пътници на територията на Република България
- Международен превоз на товари
- Международен превоз на пътници

Курсът е индивидуален и е съобразен със свободното време на всеки кандидат. Осигурени са учебни материали, които се актуализират постоянно, заедно с всяко изменение в съдържанието на изпитите. Включват пълната информация, нужна за успешното полагане на всяка част от изпита - Затворени въпроси, Отворени въпроси, Казуси.

Темите, които се разглеждат по време на обучението са:

- Гражданско, търговско и административно право.
- Трудово и осигурително право.
- Данъчно право.
- Търговско и финансово управление на предприятието.
- Достъп до пазара.
- Пътни превозни средства. Технически норми. Аспекти на дейността.
- Безопасност на движението.


Изпит


Изпитът се провежда по предварително определени изпитни сесии от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Включва три части и се провежда на два етапа:

Първа част - състои се в решаване на изпитен тест от 20 затворени въпроса, с избор на верен отговор и 10 въпроса с вписване на отговор (отворени въпроси), като максималният брой точки от Първата част е 40 точки. Максималният брой     точки при въпросите с избор на верен отговор е 20 точки, като за всеки правилен отговор се дава 1 точка. При отворените въпроси максималният брой точки е 20, като за всеки правилен и пълен отговор се дават 2 точки, а за правилен, но непълен отговор - 1 точка. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има не по- малко от 60% от пълния брой точки за тази част.
Втора част - състои се от решаване на 3 казуса, като максималният брой точки от всички казуси е 60. За всеки правилен и пълен отговор на казусите се присъждат 20 точки. Броят на точките се намалява за неправилни или непълни  отговори. Счита се за успешно положен, когато кандидатът има не по- малко от 60% от пълният брой точки за тази част.


Етапите на провеждане на изпита са следните:
Първи етап - решаване на изпитен тест с избор на верен отговор и отговор на отворени въпроси (първа част) – време за решаване 120 мин.
Втори етап - разработване на казусите (втора част) – време за решаване, общо 120 мин.

Кандидатите, които са положили успешно Първата част на изпита, при повторно явяване, се явяват само на Втората част на изпита.
Кандидатите, които са положили успешно Втората част на изпита, при повторно явяване, се явяват на двете части на изпита.

 

Документи


За явяване на изпит кандидатите за професионална компетентност представят в съответния областен отдел на ИА „АА“:

1. Заявление по образец
2. Диплома за завършено средно образование или по високо и банково бордеро за платена такса, не по- късно от 10 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия.